Zamach na sołectwa

Rada Gminy kadencji 2010-2014 przerwała prace nad nowa wersją Statutu Gminy i w ogóle nie podjęła prac nad tekstem statutu sołectw przedstawionym przez Komisję Statutową. Mamy nadzieję, że oznacza to całkowite wycofanie się z tych niewydarzonych propozycji, ale na wszelki wypadek i ku przestrodze nie przenosimy poniższego artykułu do archiwum.

8 czerwca 2011 Rada Gminy powołała doraźną Komisje Statutową z zadaniem opracowania projektu zmian do Statutu lub nowego Statutu Gminy Kłodawa. Komisja pracowała niespiesznie, bo dopiero po dwu i pół roku pokazała rezultat. Okazało się, że wykroczyła poza swój mandat, gdyż poza projektem Statutu Gminy przedstawiła również nową wersje Statutu Sołectwa.

Pewnie nie było by w tym nic złego, gdyby nie chęć radykalnego ograniczenia uprawnień sołectw oraz dołożenia im obowiązków bez zagwarantowanie dochodów na związane z nimi wydatki. Aby to ocenić, trzeba porównać odpowiednie zapisy w jeszcze obowiązującym Statucie (który jest zamieszczony w naszym dziale Samorząd Wiejski oraz dostępny w dziale Pliki) z nowa wersją, opublikowaną na końcu tego artykułu.

Pierwsze wrażenia z lektury

Rzuca się w oczy cała masa błędów redakcyjnych, stylistycznych oraz interpunkcyjnych. Już pierwsze zdanie "Statut Sołectwa określa kompetencje, zakres działania Sołectwa jako jednostki pomocniczej Gminy oraz organizację wewnętrzną" jest bardzo niezgrabne, gdyż sugeruje, że sołectwo może być czymś więcej, niż jednostką pomocniczą gminy, a ponadto nie stwierdza jednoznacznie, organizacje czego ma określać ten dokument. W paragrafie drugim zapomniano napisać, co należy rozumieć pod pojęciem "sołectwo". Jest to niby logiczne, bo przecież w statucie sołectwa Wojcieszyce może chodzić tylko o właśnie to sołectwo (a nie np. Kłodawę czy Różanki), ale w takim razie dlaczego zdecydowano się określić, że kiedy mowa o "Radzie Gminy", to idzie o Radę Gminy Kłodawa, choć raczej nikt nie powinien mieć wątpliwości, że nie o Radę Gminy Santok czy Bogdaniec.

Należy wskazać na kilkakrotne błędne użycie myślnika, a także łącznika. Na przykład w § 11 punkt e) pomiędzy wyrazami "finansowo" i "rzeczowych" użyto nie tego, co należało, znaku i niepotrzebnie wstawiono spacje z obu jego stron. W § 12 ust. 4 myślnik wstawiono zupełnie niepotrzebnie.

W tekście projektu brakuje § 6. Takie rzeczy mogą zdarzać się w aktach prawnych, które były poddane nowelizacji polegającej na usunięciu części przepisów, ale nie w nowo uchwalanych!

Można powiedzieć, że błędy każdemu się zdarzają. Ale nie każdemu powinny, zaś w przypadku aktów legislacyjnych są one niedopuszczalne. Członkowie Komisji Statutowej mieli naprawdę dużo czasu, żeby ten dokument dopracować, ale tego nie zrobili. Powinni się tego wstydzić, ale jak znam życie, nie będą.

Pozostały stare błędy

Tworzenie nowego statutu było doskonałą okazją do usunięcia błędów i braków, które występują w dotychczas obowiązującym. Jeden z nich polega na tym, że nie wiadomo co robić, kiedy ktoś z członków Rady Sołeckiej składa dymisję. Zarówno "stary" Statut, jak i projekt nowego, nie przewidują takiej sytuacji. Członka rady można tylko odwołać na zebraniu specjalnie zwołanym w tym celu przez Wójta przy udziale 10% mieszkańców, a nie - jak wskazuje logika - zwolnić z funkcji na "zwykłym" zebraniu i wybrać w jego miejsce nowego. Nie pomyślano, że odwołanie z funkcji i przyjecie rezygnacji z niej, to dwie zupełnie odmienne sytuacje oraz że nie ma najmniejszego sensu stosowanie dla nich jednakowej procedury. Kiedy radny składa rezygnację z funkcji, przyjmuje ją rada i nikomu nie przychodzi do głowy, żeby organizować "antywybory" powszechne. Więc dlaczego mamy organizować takie ceremonie w przypadku rezygnacji z pracy w Radzie Sołeckiej, która nie jest wedle obowiązujących przepisów organem samorządu, lecz zespołem doradczo-pomocniczym sołtysa?!

Taka sytuacja powstała w Wojcieszycach. Sołtys zasygnalizowała ją przewodniczącemu Rady Gminy wraz z propozycją uregulowania problemu. Przewodniczący w zasadzie zgodził się z jej argumentacją, ale chyba jakoś zapomniał przekazać ją Komisji Statutowej.

Kolejnym przykładem błędnej regulacji jest zapis dotyczący prawomocności zebrań: "Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców, wyznacza się drugi termin - po upływie 15 minut" (§ 11 ust 4 w "starym" Statucie i § 20 ust. 2 w projekcie nowego). Wynika z niego, że drugi termin zebrania może zostać ogłoszony dopiero w chwili, kiedy minął pierwszy, a nie - jak wskazuje logika oraz powszechna praktyka - w postanowieniu o zwołaniu zebrania.

Pozbawienie sołectw praktycznie wszystkich uprawnień

W § 7 aktualnie obowiązującego Statu są wyszczególnione sprawy wchodzące w zakres działań sołectwa:

1. Inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych Gminy.

2. Opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach dotyczących Sołectwa, a zwłaszcza:

 1. opiniowanie projektów opracowań planistycznych których zakres przestrzenny dotyczy danego sołectwa,
 2. określania przez Radę Gminy Kłodawa zasad zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy i położonych na terenie Sołectwa,
 3. prowadzenia innych działań dotyczących wspólnoty samorządowej Sołectwa.

3. Konsultowanie spraw podległych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotyczących:

 1. zasad gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie Sołectwa,
 2. określanie ilości punktów sprzedaży alkoholu na terenie Sołectwa oraz zasad ich usytuowania,
 3. sieci przedszkoli i szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 4. określanie zasad ruchu na drogach gminnych w obrębie Sołectwa,
 5. sieci połączeń, rozmieszczenia przystanków oraz rozkładu jazdy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Sołectwa,
 6. innych spraw dotyczących wsi, nie wymienionych w punkcie 3 - a, b, c, d, e.

4. Zarządzanie i korzystanie z powierzonego mienia komunalnego,

5. Stymulowanie rozwoju inicjatyw społecznych, działalności kulturalnej, sportowej na terenie Sołectwa,

6. Prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej posiadanymi przez Sołectwo środkami.

7. Podejmowanie innych czynności i działań zgodnych z prawem.

Oznacza to nie tylko, że sołectwo ma prawo wypowiadać się w dotyczących je sprawach, ale i że gmina powinna, a nawet musi mu to umożliwić. Dla przykładu: zanim Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawach planowania przestrzennego, ma obowiązek zasięgnąć opinii odpowiedniego sołectwa. Był on, ten obowiązek, niestety zaniedbywany, co niedawno Wojewoda Lubuski wytknął Radzie Gminy Kłodawa.

Inny przykład: kilkanaście lat temu ówczesny wójt chciał sprzedać budynek, w którym mieści się GOK. Musiał jednak skonsultować tę decyzję z mieszkańcami Wojcieszyc, którzy na zebraniu wiejskim stawili taki opór, że w końcu zrezygnował. Były też pomysły sprzedania na działki budowlane parkingu przy stadionie oraz terenu pomiędzy przystankiem autobusowym a ogrodzeniem kościoła, ale zrezygnowano z nich wobec protestów obywateli. We wsiach, których mieszkańcy nie skorzystali z uprawnień zapisanych w statucie sołectwa, sprzedano praktycznie wszystkie tereny komunalne. Opłakane skutki są najlepiej widoczne w Kłodawie, gdzie budynek gimnazjum trzeba było postawić na boisku szkolnym, nie ma sensownego miejsca na planowaną nową salę wiejską czy przedszkole.

Oba te przykłady ukazują, że władze gminy często nie rozumieją potrzeb rozwojowych wsi. Wedle obowiązujących przepisów wspólnoty sołeckie mają możliwość korygować ich zamiary, ale teraz chce się odebrać im te szanse.

W projekcie nowego statutu opiniodawcze uprawnienie sołectw zostały zredukowane praktycznie do zera. W § 9 pisze się wprawdzie, że "Organa Sołectwa przedstawiają Radzie i Wójtowi swoje wnioski, opinie dotyczące żywotnych spraw Sołectwa", ale nie zobowiązuje organa gminy do występowania o opinie w konkretnych sprawach oraz konsultowania projektów decyzji oraz aktów prawa lokalnego, które dotyczą danego sołectwa. Gdyby projekt wszedł w życie, mieszkańcy dowiadywali by się o podjętych decyzjach dopiero post factum.

W projekcie zabrakło również zapisów dotyczących stymulowania rozwoju inicjatyw społecznych, działalności kulturalnej, sportowej na terenie Sołectwa przez jego organa. Może to w praktyce oznaczać uniemożliwienie wydatkowania na te cele środków finansowych, którym samorządy wsi dysponują.

Nowe obowiązki, ale bez zagwarantowania środków na ich wykonanie

Zarówno "stary" statut, jaki i projekt nowego, przewidują uzyskiwanie dochodów z wynajmu i dzierżawy mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy, a przekazanego sołectwu w zarząd oraz ze środków finansowych wyodrębnianych corocznie w budżecie gminy. O ile dotychczas sołectwo mogło je zużyć w całości na realizację swoich własnych zadań, to wedle nowych rozwiązań będzie musiało przeznaczyć znaczną ich część na utrzymanie świetlic, terenów zielonych i co mu tam jeszcze gmina zechce wcisnąć. Bo należy zauważyć, że dla przekazania sołectwu w zarząd mienia komunalnego nie jest potrzebna jego zgoda, starczy uchwała Rady Gminy.

Jeśli to odnieść do wojcieszyckiej praktyki:

Co jest teraz? Co nam grozi?
Koszta bieżącego utrzymania świetlicy ponosi gmina prawie w całości, bo tylko wynajmujący pomieszczenia płacą za zużytą energię oraz wodę. Będziemy musieli partycypować w kosztach utrzymania świetlicy, przy czym w projekcie statutu nie ma wielkości tej partycypacji. Oznacza, że może ją ustalać np. wójt wedle swego widzimisię.
Dochody z wynajmu świetlicy możemy w całości przeznaczać na cele statutowe sołectwa. W praktyce wykorzystujemy je na zakup brakującego wyposażenia świetlicy (lodówka, zmywarka do naczyń, sprzęt nagłaśniający itp).

Połowę dochodów ze świetlicy będziemy musieli przeznaczyć na jej utrzymanie, np. na opłacenie rachunków za gaz czy wodę.

Gmina w całości odpowiada za utrzymanie terenów zielonych, stanowiących własność komunalną, za wyjątkiem placu przy świetlicy wiejskiej.
Sołectwo posiada tylko drobny sprzęt (taczka, sekatory, kosa ręczna). Ewentualny zakup kosiarki i podkaszarki spalinowej nie ma sensu, gdyż brak magazynku do ich przechowywania. Sołectwo nie może więc zapewnić nawet koszenia trawy wokół świetlicy, choć w razie palącej konieczności robią to w czynie społecznym mieszkańcy korzystający z własnego sprzętu i benzyny.
Powiat powinien utrzymywać w porządku należące do niego rozległe tereny zielone wzdłuż ul. Wspólnej. Jednak uchyla się od tego obowiązku, a gmina nie czyni nic, by go wyegzekwować.

Gmina będzie mogła w dowolnej chwili "wcisnąć" sołectwu dowolny teren zielony, np. tzw. park w miejscu dawnego cmentarza i uznać, że to sołectwo odpowiada za jego utrzymanie.
Gmina udzieli dotacji na pokrycie 70% kosztów (ale zapewne bez uwzględnienia pracy organizatorskiej i nadzorczej wykonywanej społecznie przez sołtysa).
Pozostałe 30% kosztów sołectwo będzie musiało pokryć z własnych środków.

Plaża nad jeziorem jest zarządzana i utrzymywana w jakim takim porządku przez gminę. Gmina będzie mogła bez pytania o zgodę przekazać plażę oraz troskę o jej utrzymanie sołectwu, które nie ma ku temu żadnych możliwości kadrowych, sprzętowych oraz finansowych.

Dzięki bardzo oszczędnej i racjonalnej polityce finansowej stać nas na:
- systematyczne uzupełnianie wyposażenia świetlicy,
- organizację rekreacyjnych imprez plenerowych,
- współorganizowanie wielu imprez kulturalnych i okolicznościowych,
- wspieranie drobnymi dotacjami działających na terenie wsi organizacji społecznych,
- fundowanie wojcieszyckim dzieciom paczek i organizacje imprezy choinkowej,

Dużą część, być może nawet większość swoich środków sołectwo będzie musiało przeznaczyć na pokrycie wydatków na utrzymanie mienia komunalnego, które do tej pory są opłacane przez gminę.
   

Jaki jest cel tych zmian?

Wydaje się całkowicie jasne, że autorzy projektu dążą do:

 • odebrania sołectwom większości uprawnień oraz praktycznych możliwości działania,
 • osłabienia roli sołectw jako przedstawicieli lokalnych społeczności oraz jako inicjatorów i organizatorów społecznej aktywności,
 • dołożenia sołectwom obowiązków bez zapewnienia im niezbędnych środków, co musi prowadzić do frustracji społecznych działaczy i zniechęcenia ich do aktywności,
 • zrzucenia odpowiedzialności władz gminy za stan mienia komunalnego, w tym zwłaszcza sal i świetlic wiejskich oraz terenów zielonych,
 • ułatwienia życia władzom gminy poprzez osłabienie kontroli społecznej i wyeliminowanie konieczności konsultowania zamierzeń oraz uzyskiwania opinii o projektach aktów prawa lokalnego,
 • doprowadzenie do zgodności praktyki rządzenia z prawem lokalnym nie poprzez podniesienie jakości pracy władz gminy, lecz przez wyeliminowanie przepisów utrudniających praktyki woluntarystyczne i forsowanie interesów indywidualnych lub grupowych kosztem interesu społecznego

W sumie idzie więc o dalsze dławienie demokracji i utrudnienie obywatelom patrzenia na ręce gminnej władzy.

Kto nie wierzy, niech przeczyta poniższy projekt Statutu sołectwa i porówna go z obowiązującym.

Ten dokument niczego nie poprawia, tylko psuje obowiązujące prawo lokalne. Dlatego należy zrobić wszystko, bu uniemożliwić jego przyjecie przez Radę Gminy!

Projekt

Uchwała Nr .....
Rady Gminy Kłodawa
z dnia ..... r.
w sprawie uchwalenia Statutu dla Sołectwa ...........................

Na podstawie art. 35, 40 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz § 7 pkt 4 Statutu Gminy Kłodawa (uchwała Rady Gminy Kłodawa Nr XXX/223/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku) Rada Gminy uchwala:

STATUT SOŁECTWA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut Sołectwa określa kompetencje, zakres działania Sołectwa jako jednostki pomocniczej Gminy oraz organizację wewnętrzną.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kłodawa.
 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Kłodawa.
 3. Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa.
 4. Radnych - należy przez to rozumieć Radnych Rady Gminy Kłodawa.
 5. Komisji - należy przez to rozumieć Komisje Rady Gminy Kłodawa.
 6. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kłodawa.
 7. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kłodawa.
 8. Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa.
 9. Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa ................
 10. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa.

§ 3. Sołectwo stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących na terenie Sołectwa.

§ 4. Sołectwo jest pomocniczą jednostką Gminy Kłodawa i działa w ramach jej osobowości prawnej.

§ 5. Samorząd mieszkańców wsi działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

 1. ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 594),
 2. uchwały Nr ..... Rady Gminy Kłodawa z dnia ..... roku w sprawie
 3. Statutu Gminy,
 4. niniejszego Statutu.

§ 7. 1. W skład Sołectwa ..... wchodzi wieś ..... z miejscowością .....

2. Położenie i obszar Sołectwa w Gminie określaj mapy sytuacyjne stanowiące Załącznik nr 1 niniejszego Statutu.

Rozdział II
Organizacja i zadania organów Sołectwa

§ 8. 1 Organami Sołectwa są:

 1. Sołtys,
 2. Zebranie Wiejskie.

2. Organem uchwałodawczym Sołectwa jest Zebranie Wiejskie.

3. Organem wykonawczym Sołectwa jest Sołtys.

4. Rada Sołecka pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Sołtysa.

§ 9. Organa Sołectwa przedstawiają Radzie i Wójtowi swoje wnioski, opinie dotyczące żywotnych spraw Sołectwa.

§ 10. 1. Kadencja organów Sołectwa odpowiada kadencji Rady.

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt w terminie do trzech miesięcy od pierwszej Sesji Rady.

3. Skrócenie kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej następuje w wyniku rezygnacji, odwołania lub wygaśnięcia mandatu.

Zebranie Wiejskie

§ 11. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy:

 1. wybór i odwołanie Sołtysa,
 2. wybór i odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,
 3. ustalenie zadań do realizacji przez Sołtysa w okresie pomiędzy Zebraniami Wiejskimi,
 4. dokonywanie oceny działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
 5. uchwalanie rocznych planów finansowo - rzeczowych Sołectwa w ramach budżetu Gminy oraz zasad gospodarowania dochodami własnymi Sołectwa, pochodzącymi z wpływów określonych Statutem,
 6. uchwalanie programów działania.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa,
 3. na wniosek Wójta.

3. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Zebrania Wiejskiego ogłasza Sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

4. Postanowienia Zebrania są prawomocne - bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

5. W przypadku bezczynności Sołtysa, Zebranie Wiejskie zwoływane jest z inicjatywy Wójta - po jednokrotnym pisemnym upomnieniu.

§ 13. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy Sołectwa, Radni, Wójt i wyznaczone przez niego osoby, zaproszeni goście oraz inne osoby zainteresowane tematyką obrad.

2. Do głosowania są uprawnieni mieszkańcy, którzy w dniu zebrania posiadają prawo do udziału w wyborach Rady.

3) Uczestnicy Zebrania Wiejskiego mają prawo do:

 1. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
 2. zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy Kłodawa,
 3. zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek do tych projektów,
 4. zgłaszania kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
 5. kandydowania na funkcje, o których mowa w pkt. 3d.

4. Mieszkańców niespełniających warunków ust. 2 nie dotyczy pkt. 3 e.

§ 14. 1. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego podpisują listę obecności, która jest dołączona do protokołu.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.

§ 15. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys lub inna osoba wyznaczona na Przewodniczącego Zebrania przez Zebranie Wiejskie.

2. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego decyduje o:

 1. udzielaniu głosu i kolejności zabierania głosu,
 2. udzielaniu głosu poza kolejnością,
 3. odbieraniu głosu,
 4. zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
 5. rozpoczęciu głosowania nad wnioskami i zgłoszonymi projektami uchwał.

3. Przewodniczący obrad nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku lub projektu uchwały, jeżeli ich treść odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 16. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów „za" i „przeciw", decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.

2. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie dotyczą wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 17. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.

2. Protokolanta wyznacza przewodniczący Zebrania, a zatwierdza Zebranie Wiejskie.

3. Protokół Zebrania Wiejskiego powinien zawierać:

 1. miejscowość i datę Zebrania,
 2. porządek obrad,
 3. zapis przebiegu dyskusji,
 4. treść podjętych uchwał,
 5. podpis przewodniczącego Zebrania i protokolanta,
 6. dołączoną listę obecności.

4. Kopię protokołu Zebrania Wiejskiego przewodniczący Zebrania przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni.

Sołtys

§ 18. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa.

2. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

 1. prowadzenie zarządu nad sprawami Sołectwa,
 2. prowadzenia zarządu środkami finansowymi Sołectwa,
 3. sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu w użytkowanie,
 4. zwoływanie i przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego,
 5. zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Sołeckiej,
 6. zapewnienie stałej łączności pomiędzy mieszkańcami Sołectwa a organami Gminy Kłodawa oraz informowanie mieszkańców o rozstrzygnięciach organów Gminy w sprawach dla nich istotnych,
 7. działanie na rzecz rozwijania aktywności społecznej w Sołectwie,
 8. współpraca ze wszelkimi organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność na terenie Sołectwa.

3. Do kompetencji Sołtysa należy:

 1. reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz, w tym występowanie wobec organów Gminy oraz instytucji, organizacji i osób fizycznych we wszystkich sprawach Sołectwa objętych niniejszym Statutem,
 2. kierowanie pracami Rady Sołeckiej,
 3. kierowanie wykonaniem uchwał Zebrania Wiejskiego.

Rada Sołecka

§ 19. 1. Rada Sołecka jest podmiotem o uprawnieniach doradczych oraz opiniodawczych wspomagającym działalność Sołtysa.

2. Rada Sołecka składa się z 4 - 10 członków, o jej liczebności decyduje Zebranie Wiejskie.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwoływane są według potrzeb i są jawne.

Rozdział III
Sołecka Ordynacja Wyborcza

§ 20. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt w terminie do trzech miesięcy od pierwszej sesji Rady.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców, wyznacza się drugi termin - po upływie 15 minut. Postanowienia Zebrania są wówczas prawomocne - bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

3. W zarządzeniu o wyborach podaje się:

 1. miejsce, godzinę i dzień Zebrania Wiejskiego,
 2. propozycję porządku obrad,
 3. termin drugiego Zebrania, jeżeli w pierwszym terminie brak będzie wymaganej frekwencji.

4. W zawiadomieniu o wyborach podaje się termin zebrania wyborczego.. Termin wyborów ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty nie później niż 20 dni przed ich przeprowadzeniem.

§ 21. 1. Zebranie wiejskie wyborcze otwiera Wójt lub osoba przez niego wyznaczona

2. Zebranie Wiejskie wybiera zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym - Przewodniczącego zebrania wyborczego. Przewodniczącego zebrania może też zaproponować Wójt lub osoba przez niego wyznaczona.

3. Zebranie Wiejskie wyborcze przyjmuje w głosowaniu jawnym sprawozdanie, jakie składa Sołtys.

4. Zebranie Wiejskie powołuje i zatwierdza trzyosobową Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów. Osoby te nie mogą kandydować w wyborach na Sołtysa, członka Rady Sołeckiej.

5. Komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

6. Sołtys wybierany jest przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Sołtysem zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania największej i jednocześnie jednakowej ilości głosów przez kandydatów przeprowadza się drugą turę wyborów.

7. Rada Sołecka wybierana jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 22. 1. Głosowanie jest tajne, w tym celu Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu z umieszczonymi na niej nazwiskami kandydatów zgłoszonymi przez wyborcze Zebranie Wiejskie.

2. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ma obowiązek objaśnić zasady głosowania.

3. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że wyborca stawia znak X przy nazwisku kandydata, na którego oddaje głos.

4. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala i ogłasza wyniki wyborów oraz sporządza protokół, który winien zawierać:

 1. skład Komisji Skrutacyjnej,
 2. ilość osób uczestniczących w głosowaniu,
 3. ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych,
 4. ilość głosów oddanych na każdego kandydata,
 5. stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

5. Druki protokołów głosowania dla Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania dostarcza Wójt.

§ 23. 1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję Zebrania Wiejskiego przy udziale co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej bądź poszczególnych jej członków podejmuje Wójt, ustalając miejsce, godzinę i dzień Zebrania, w zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Wójta.

4. O odwołanie mogą występować:

 1. Wójt,
 2. Rada,
 3. mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyska akceptację co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.

6. Zebranie Wiejskie zobowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanych.

7. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu Zebranie powołuje Komisję Skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.

§ 24. Ponowne wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt.

Rozdział IV
Gospodarowanie mienieni i finansami Sołectwa

§ 25. 1. Sołectwo ........... zarządza mieniem komunalnym i korzysta z jego składników stanowiących własność Gminy wymienionego w Załączniku nr 3, partycypując w kosztach jego utrzymania, przy czym Gmina może dotować 70% kosztów utrzymania placów i terenów zielonych.

2. Realizując zadanie, o którym stanowi ust. 1, Sołectwo rozporządza dochodami z tego źródła, wykorzystując ich 50% na utrzymanie tego mienia.

3. Majątek nieruchomy i ruchomy Sołectwa przekazany Sołectwu jest zarejestrowany w księdze inwentarzowej Gminy.

4. Sołectwo wykorzystuje powierzone mienie na realizację zadań ustawowych i statutowych.

5. Sołectwo może wynajmować, wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgodą Wójta.

§ 26. 1. Sołectwo otrzymuje z budżetu Gminy środki na realizację zadań statutowych.

2. Rada wyodrębnia corocznie w budżecie Gminy środki finansowe dla Sołectwa. Są one przyznawane proporcjonalnie do ilości mieszkańców Sołectwa, ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Wydatki realizowane są w ramach budżetu Gminy i podlegają rozliczeniu przed Wójtem Gminy.

§ 27. 1. Poza środkami wymienionymi w § 25 i 26 Sołectwo może uzyskiwać przychody pochodzące z wynajmu i dzierżawy majątku przekazanego Sołectwu przez Gminę.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, należy wpłacać na konto Urzędu.

§ 28. 1. Wydatki Sołectwa stanowią integralną część budżetu Gminy. 2. Obsługę finansowo - księgową prowadzi Urząd.

Rozdział V
Nadzór Sołectwa

§ 29. 1. Nadzór nad działaniem organów Sołectwa sprawuje Rada i Wójt.

2. Wójt na bieżąco poprzez Urząd, a Rada okresowo poprzez Komisję Rewizyjną kontroluje działalność Sołectwa.

3. Sołtys przekazuje Wójtowi uchwały, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej w terminie 7 dni od ich podjęcia.

4. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i informuje o tym Radę.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 30. Uchwala się Statut Sołectwa dla sołectwa Kłodawa stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 31. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Kłodawa Nr............z dnia............roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw.

§ 32. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 33. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan

fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework