Zasady pobierania i zwolnień z opłat za wynajem świetlicy

Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt. g) Statutu Sołectwa Wojcieszyce do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy decydowanie o zasadach wykorzystania mienia komunalnego przekazanego sołectwu w użytkowanie.  W związku z tym dnia 8.09.2014 Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę, w której określiło, w jakich przypadkach należy pobierać opłaty za korzystanie z pomieszczeń świetlicy, a kiedy zwalniać z tych opłat.  

Ponieważ Wójt Gminy może udzielać bonifikaty lub zwolnienia najemcy z opłat w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zebranie zwróciło się o przestrzeganie w takich wypadkach zasad zawartych w uchwale.

Uchwała
Zebrania Wiejskiego w Wojcieszycach z dnia 8 września 2014 r.

Stanowisko w sprawie pobierania opłat za wynajem świetlicy w Wojcieszycach

§ 1

Jako ogólną zasadę przyjmuje się, że:

 1. nie pobiera się opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlicy w celu prowadzenia działalności o charakterze społecznym i zarazem niekomercyjnym (tj,. nie nastawionym na zysk),
 2. pobiera się opłaty za wynajem świetlicy:
  1. w celu prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym, tj. mających przynieść zysk w sposób bezpośredni (np. przez pobieranie opłat za wstęp lub uczestniczenie) lub pośredni (np. poprzez promocję wyrobów),
  2. dla celów prywatnych, w tym dla organizacji imprez o charakterze rodzinnym lub towarzyskim.

§ 2

W szczególności nie należy pobierać opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlicy w celu:

 1. odbywania zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,
 2. odbywania zebrań oraz imprez organizowanych przez władze Gminy Kłodawa,
 3. odbywania spotkań (w tym zebrań organów statutowych) organizacji społecznych prowadzących działalność na terenie Wojcieszyc,
 4. organizowania imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, na które wstęp jest bezpłatny,
 5. prowadzenia bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży,
 6. prowadzenia bezpłatnych szkoleń oraz innych form działalności oświatowej,
 7. organizacji styp po śmierci mieszkańców Wojcieszyc.

§ 3

Zwracamy się do Wójta Gminy z prośbą o stosowanie powyższych zasad przy rozpatrywaniu wniosków o zwolnienie z opłat za wynajem świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach.

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework