Samorząd wiejski

Sprawozdanie Sołtysa za rok 2017

I. W roku 2017 odbyły się trzy Zebrania Wiejskie w sprawach:

 • zasad gospodarowania w roku 2017 środkami wyodrębnionymi w budżecie Gminy Kłodawa dla potrzeb Sołectwa Wojcieszyce oraz pochodzącymi z dochodów własnych Sołectwa.
 • projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wniosków do budżetu gminy na rok 2018.

II. Rada Solecka  spotykała się na 6 zebraniach zgodnie z przyjętym planem pracy, a ponadto każdorazowo przy organizacji imprez.

Członkowie Rady w czynie społecznym kosili trawnik przy świetlicy (pp. Fórmaniak, Sikora, Głodek), pracowali przy organizacji imprez oraz na bieżąco wykonywali potrzebne inne prace.                

Panie z Rady, jak również z Klubu Seniora, uczestniczyły aktywnie w przygotowaniu i przeprowadzaniu  planowanych imprezy dla mieszkańców, m.in. piekąc ciasta. Do tych prac niejednokrotnie włączali się z własnej inicjatywy mieszkańcy Wojcieszyc. Należy im za to serdecznie podziękować.

III. Dobrze układała się współpraca z działającym w Wojcieszycach organizacjami społecznymi.  Pracują one nie tylko na rzecz swoich członków, gdyż organizują również imprezy otwarte dla wszystkich mieszkańców.

 • Jak zwykle bardzo aktywnie działał Klub Seniora.  Wyłoniła się z niego Sekcja gier karcianych, która zrzesza mieszkańców, a także organizuje wiele turniejów gminnych i powiatowych,  jak również korzysta  z zaproszeń podobnych klubów.
 • Prężnie działa Zespół Echo i swoimi licznymi występami na zewnątrz popularyzuje nasze sołectwo.
 • Rośnie liczebność koła PZW „Bizon”, które rozgrywa zawody o puchar Rady Sołeckiej.
 • Podobnie, jak w latach poprzednich, Rada Kościelna zorganizowała Festyn Rodzinny.

Praca tych organizacji wspierana jest przez Sołectwo w ten sposób, że dofinansowuje ono kwotami ok. 300 zł organizację poszczególnych imprez.

W roku 2017 stowarzyszenie Wojcieszyce XXI ze swoich środków zakupiło:

 • trzy pawilony, które będą wykorzystane podczas sołeckich imprez plenerowych,
 • trzy ławki parkowe, które zostały wystawione przed kościołem,
 • profesjonalny statyw do mikrofonu (dar dla zespołu „Echo” z okazji jego piątej rocznicy).

Niestety, mimo naszych najlepszych intencji nie uległy poprawie relacje z klubem sportowym SHR. Zostały natomiast nawiązane sympatyczne kontakty z nowym gospodarzem stadionu, jakim jest klub „Progres” z Gorzowa. Na razie nie doszło jednak do praktycznej współpracy.

IV. Należy odnotować znacznie lepsze, niż w poprzednich latach, relacje z władzami gminy Kłodawa.  W roku 2017 na terenie Wojcieszyc m.in.:

 • na koszt gminy została wyasfaltowana ulica Polna, która formalnie jest zarządzana przez Powiat Gorzowski,
 • zostały prowizorycznie utwardzone niektóre drogi na Osiedlu Południowym,
 • rozpoczął się remont pomieszczeń ośrodka zdrowie,
 • na placu przy świetlicy dawny silos na opał został zaadoptowany na altanę,
 • ustawiono ławki wokół ogniska,

Niezależnie od tego należy pamiętać o jeszcze kilku wnioskach Sołectwa składanych do budżetu Gminy i dotąd niezrealizowanych.

Podobnie, jak w latach poprzednich, bardzo dobrze układała się współpraca z GOK.

V.  Niektóre potrzeby mieszkańców mogą być zaspokajane przez Sołectwo ze środków wyodrębnionych z budżetu gminy oraz z dochodów własnych, uzyskiwanych dzięki wynajmowaniu pomieszczeń świetlicy.

Zasady gospodarowania tymi środkami zostały ustalone przez Zebranie Wiejskie dnia 13 lutego 2017. Wysokość środków z gminy wynosiła 7.000 zł, dochody własne  zostały określone na poziomie 1.000 zł.

Na realizację planu imprez Sołectwa Wojcieszyce na rok 2017 przeznaczono kwotę 3.700 zł, tyle samo na wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu, zaś 600 zł na utworzenie rezerwy ogólnej.

W rzeczywistości dochody Sołectwa wyniosły 8.844 zł, w tym:

 • środki dla sołectwa wydzielone w budżecie Gminy – 7.000 zł
 • dochody własne z wynajmu świetlicy – 1.744 zł
 • darowizny – 100 zł

Dzięki dochodom większym, niż planowane, mogliśmy zadysponować kwotą 8.784 zł,  z tego:

 • 5.234 zł na wydatki rzeczowe, m.in. 6 kompletów stołów i ław piwnych, wzmacniacz akustyczny dla zespołu „Echo”, zasłony okien dużej sali i kuchni w świetlicy, robot kuchenny, 2 wentylatory, paliwo do kosiarki,
 • 663 zł na imprezę choinkową dla dzieci,
 • 2.587 zł na dofinansowanie pozostałych imprez,
 • 300 zł na usprawnienie podłączenia projektora.

Ponieważ z przyczyn niezależnych od Sołectwa odbyło się nieco mniej imprez, niż planowano (10 zamiast 12), zaoszczędzone środki przeznaczono na wydatki rzeczowe.

VI. Dzięki racjonalnej gospodarce w ostatnich latach środkami w dyspozycji sołectwa, a także wsparciu stowarzyszenia Wojcieszyce XXI, nasza świetlica jest już całkiem dobrze wyposażona. Mamy też podstawowy sprzęt do przeprowadzania imprez plenerowych.

Z pozostałych potrzeb, których nie jesteśmy w stanie zaspokoić ze środków Sołectwa, więc musimy liczyć na władze Gminy, należy wymienić:

 • wykonanie stałej estrady na placu przy świetlicy (podobnie jak na stadionie w Różankach czy na placu wiejskim w Zdroisku),
 • utwardzenie dojścia od bramki do drzwi wejściowych do świetlicy.

VII. Bolesnym problemem są powtarzające się akty wandalizmu polegające na celowym niszczeniu mienia społecznego. W niektórych wypadkach udało się wykryć sprawców i doprowadzić do pokrycia przez ich rodziców kosztów naprawienia szkód.  Jednakże musimy mieć świadomość, że podważają one sens inwestowania w naszą wieś i utrudniają starania o realizację wniosków dotyczących urządzenia placu zabaw dla dzieci.

VIII. Wnioski na rok 2018:

 1. kontynuować starania o poprawę estetyki wsi,
 2. rozpocząć prace nad zagospodarowaniem centrum wsi, powołać w tym celu komitet społeczny,
 3. nasilić walkę ze zjawiskami wandalizmu.

 

 Rozliczenie finansowe Sołectwa Wojcieszyce za rok 2017

 (w zaokrągleniu do 1 zł)

Dochody
1 Środki dla sołectwa wydzielone w budżecie Gminy 7.000
2 Dochody własne z wynajmu świetlicy 1.744
3 Darowizny 100
Razem dochody 8.844
Wydatki
Rzeczowe
w tym
5.234
1 Stoły i ławy piwne (6 kompletów) 1.499
2 Wzmacniacz akustyczny (dla zespołu „Echo”) 1.234
3 Rolety w oknach świetlicy (duża sala i kuchnia) 1.240
4 Robot kuchenny 589
Osobowe (podłączenie rzutnika) 300
Organizacja imprez
z tego:
3.250
1 Impreza choinkowa dla dzieci 663
2 Dofinansowanie dla organizatorów imprez 2.587
Razem wydatki 8.784
Bilans + 60

 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework