Nasze miejsce na Ziemi

Miejsce na mapie

Wojcieszyce - to dużą, licząca ok. 950 mieszkańców wieś sołecka. Pod względem przyrodniczym są położone na terenie makroregionu Pojezierze Pomorskie, w mezoregionie określanym jako Równina Gorzowska. Jest to teren o charakterze wyżynnym, ukształtowany pod wpływem procesów glacjalnych najmłodszego, bałtyckiego zlodowacenia, porośnięty gęstymi lasami, wśród których występują liczne jeziora.

Klimat regionu pozostaje pod wpływem oceanicznym i cechuje się stosunkowo rzadkim występowaniem dni z pogodą mroźną (średnio 28 dni w roku), a także pogodą słoneczną (tylko 37 dni). Najwięcej jest dni pochmurnych (ok. 200) oraz ciepłych (263). Region otrzymuje mało opadów, średnia roczna wynosi 500 - 550 mm.

Administracyjnie Wojcieszyce przynależą do gminy Kłodawa w powiecie gorzowskim, województwie lubuskim. Oznacza to, że leżą na zachodzie Polski (ok. 50 km od granicy z Niemcami), na północnym krańcu województwa lubuskiego. Znajdują się kilka kilometrów na północny wschód od Gorzowa Wlkp., od którego dzielą ją rozległe pola. Ciągną się one również na wschód, aż do wsi Różanki i należą do najlepszych użytków rolnych w regionie (III i IV klasa bonitacyjna).

Od zachodu wieś ogranicza rzeczka Srebrna, wypływająca z jeziora Ostrowite i wpadająca do Kłodawki, która jest prawym dopływem Warty. Północną granicę wsi wyznacza jezioro polodowcowe, zwane Wojcieszyckim. Jego głębokość wynosi 8 metrów, a powierzchnia 10,5 ha (570 m długości i 210 szerokości).

Kilometr dalej zaczyna się Puszcza Gorzowska, w której dominują drzewostany bukowe, sosnowe, dębowe i mieszane, a w bogatych i różnorodnych siedliskach występuje bogata fauna i flora.

Wojcieszyce leżą na obszarze o stosunkowo niewielkim zanieczyszczeniu środowiska. To, które było powodowane przez źródła energetyczne, stale się zmniejsza wraz ze stopniowym odchodzeniem od spalania węgla kamiennego na rzecz paliw gazowych i ciekłych. Już w latach 70 ubiegłego wieku duża część wsi była skanalizowana, obecnie jest już prawie cała.

Wieś posiada zróżnicowane funkcje i równie mocno zróżnicowaną zabudowę. Na historyczny układ wsi ulicowo-placowej nałożyła się w drugiej połowie XX w. zabudowa wielorodzinna w postaci dwu i pięciokondygnacyjnych bloków mieszkalnych wraz z zespołem garaży i ciepłownią (nieczynną) zlokalizowana w północnowschodniej części wsi (rejon ulic Osiedlowej i Strzeleckiej). Na terenie pofolwarcznym oraz przylegających doń od wschodu i zachodu obszarach wybudowano kilka obiektów gospodarskich i technicznych o znacznych rozmiarach. Efekty tych poczynań negatywnie kształtują krajobraz wsi, zwłaszcza że teren pofolwarczny (dawnej bazy Stacji Hodowli Roślin) jest słabo wykorzystywany i mocno zaniedbany.

Główną osią komunikacyjną wsi jest droga z Kłodawy do Różanek. Ważną rolę odgrywają również trzy inne drogi wychodząc z centrum wsi. Na północ prowadzi ulica, która zaraz po skończeniu się zwartej zabudowy przechodzi w drogę gruntową do Łośna. Na południowy wschód, do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 wiedzie droga asfaltowa do Gorzowa. Niegdyś główną trasą do miasta była droga gruntowa, stanowiąca przedłożenie ul. Polnej.

Obiekty tworzące infrastrukturę społeczną: GOK, świetlica wiejska, przedszkole, punkt lekarski i stadion, są skoncentrowane na wschodnim krańcu wsi. W centrum wsi, na otoczonej murem ćwierćhektarowej działce stoi średniowieczny kościół. W jego sąsiedztwie są słabo zagospodarowane tereny zielone oraz przystanek komunikacji autobusowej. Około 100 metrów na południe znajduje się bardzo zaniedbany park z lapidarium, w którym zgromadzono resztki nagrobków.

Przy drogach wytyczonych przed 1945 rokiem, tj. ulicach Wspólnej, Parkowej, Polnej, Strzeleckiej i Kasztanowej rozciąga się zabudowa o charakterze zagrodowym. W latach 80 XX w. zaczęła się rozwijać zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy nowo wytyczanych ulicach Sportowej, a potem Jeziornej i Krętej. Odbywa się to w dość powolnym tempie, dzięki czemu Wojcieszyce, w odróżnieniu od sąsiednich wsi, nie wykazują tendencji do przekształcania się w sypialnię Gorzowa Wlkp. W niedalekiej przyszłości sytuacja prawdopodobnie zacznie się zmieniać, bowiem rozpoczęła się zabudowa tzw. Osiedla Południowego, rozległego terenu 3 km od centrum wsi, przy skrzyżowaniu ul. Parkowej z drogą nr 22, na którym wyznaczono ponad 90 działek mieszkaniowych i usługowo - mieszkaniowych. W jego sąsiedztwie, przy samej granicy z miastem znajduje się salon samochodowy firmy Toyota. Około 30 działek zostało wytyczonych na wschód oraz na południe od ul. Krótkiej, jednak żadna z nich nie została jeszcze zabudowana.

Z miastem wojewódzkim Gorzowem Wlkp. oraz sąsiednimi wsiami - Kłodawą i Różankami - Wojcieszyce są skomunikowane liniami podmiejskimi PKS.

miniPoniżej można zobaczy Wojcieszyce i okolice na mapie oraz na zdjęciu satelitarnym Google.
Fotografie lotnicze znajdują się w galerii Z góry.

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework