Samorząd wiejski

Wnioski do budżetu Gminy na rok 2015

9 września 2014 odbyło się zebranie wiejskie, którego uczestnicy zapoznali się z informacją o realizacji zadań ujętych w Planie odnowy miejscowości Wojcieszyce na lata 2011 – 2018 oraz wniosków sprzed roku, a następnie przyjęli wnioski do budżetu gminy na rok 2015. W zebraniu uczestniczyła wójt p. Anna Mołodciak.

Uchwała
Zebrania Wiejskiego w Wojcieszycach z dnia 8 września 2014
w sprawie wniosków do budżetu Gminy Kłodawa na rok 2015

Zebranie z satysfakcją odnotowuje postęp w realizacji wniosków zgłaszanych w latach poprzednich, który miał miejsca w roku 2014.

I. Uważamy, że w roku 2015 należy skupić się na dokończeniu realizacji planów dotyczących trzech obszarów:

1. Otoczenie świetlicy wiejskiej:

 1. wybudowanie stałej estrady z zadaszeniem,
 2. rekonstrukcja ogrodzenia,
 3. ułożenie chodnika od furtki przy ul. Wspólnej do ganku świetlicy,
 4. ustawienie ławek,
 5. zabezpieczenie środków niezbędnych dla systematycznego koszenia placu przy świetlicy (zakup kosiarki),

2. Plaża nad jeziorem Wojcieszyckim:

 1. wykarczowanie trzciny (po lewej stronie patrząc w stronę wody),
 2. wyprofilowanie spadku terenu w celu osłabienia wymywania piasku przez wody opadowe,
 3. nawiezienie dodatkowej ilości piasku.

3. Plac zabaw na osiedlu bloków:

 1. urządzenie miniboiska do gry w piłkę nożną.

Nie będzie to wymagało wielkich środków finansowych, a pozwoli na postawienie kropki nad „i”, to znaczy zamkniecie trzech zadań ważnych dla społeczności Wojcieszyc.

II. Ponawiamy zgłaszane w poprzednich latach, a dotychczas niezrealizowane wnioski dotyczące:

4. ustawienia lamp ulicznych przy ul Strzeleckiej nr 14, Jeziornej, Polnej i przy drodze łączącej ulice Polną oraz Parkową,

5. remontu drogi gruntowej łączącej ulice Parkową i Polną.

III. Apelujemy do władz Gminy o skuteczne współdziałanie Powiatu Gorzowskiego
w sprawach dotyczących:

6. dokończenia remontu drogi powiatowej Wojcieszyce–Różanki,

7. dokończenia remontu ul. Polnej łącznie z wykonaniem nakładki bitumicznej,

8. remontu drogi stanowiącej przedłużenie ul. Strzeleckiej w kierunku północnym poprzez wysypanie tłucznia w miejscach, gdzie podczas roztopów i ulewnych deszczy powstają rozległe kałuże oraz błoto,

9. sfinalizowanie przekazania Gminie terenów wzdłuż ul Wspólnej.

IV. Uważamy za niezbędne kompleksowe rozwiązanie problemu koszenia należących do Gminy placów, poboczy dróg oraz parku urządzonego na terenie dawnego cmentarza. Skutki zaniedbań z ostatnich lat nakładają się na siebie i sytuacja pogarsza się w stopniu niemożliwym do zaakceptowania.

Zebranie zobowiązało Sołtysa do wystąpienia do władz Powiatu Gorzowskiego w sprawach będących w jego gestii i dotyczących spraw wojcieszyckich.

Wojcieszyce, dnia 9 września 2014

Pan
Józef Kruczkowski
Starosta Gorzowski

Uprzejmie informuję, że uczestnicy zebrania wiejskiego, które odbyło się dnia 8 września 2014r., przyjęli kilka wniosków do władz Powiatu Gorzowskiego:

 1. Dokończenie remontu drogi powiatowej Wojcieszyce–Różanki.
 2. Sfinalizowanie spraw przekazania Gminie Kłodawa zbędnych powiatowi pasów drogowych oraz ich części, w tym zwłaszcza terenów po północnej stronie ul Wspólnej wzdłuż bazy b. SHR aż do skrzyżowania z ul. Strzelecką.
 3. Przeprowadzenie remontu ul. Polnej łącznie z wykonaniem nakładki bitumicznej.
 4. Przeprowadzenie choćby cząstkowego remontu drogi stanowiącej przedłużenie ul. Strzeleckiej od jej skrzyżowania z ul. Jeziorną do posesji zamieszkiwanej przez pp. Kowalaków poprzez wysypanie tłucznia w miejscach, gdzie podczas roztopów i ulewnych deszczy powstają rozległe kałuże oraz błoto.
 5. Udrożnienie odpływu wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Wspólnej i Strzeleckiej.
 6. Wybudowanie ścieżek pieszo rowerowych po południowej stronie ul. Wspólnej od jej skrzyżowania z ul. Strzelecką do posesji pp. Dregerów oraz wzdłuż ul. Strzeleckiej od osiedla bloków do skrzyżowania z ul. Jeziorną.
 7. Przesunięcie przejścia dla pieszych przez ul. Wspólną na wysokość wejścia do budynku GOK oraz zamontowanie tam sygnalizacji świetlnej „na żądanie”.

Ponadto od dłuższego czasu oczekuje na realizacje wniosek dotyczący usprawnienia przepustu rowu odprowadzającego wodę z jeziora Wojcieszyckiego pod ul. Wspólną.

W imieniu mieszkańców Wojcieszyc proszę u ujecie powyższych wniosków w planach Powiatu Gorzowskiego.

Do wiadomości:
p. Anna Mołodciak, Wójt Gminy Kłodawa

Sołtys
Regina Korona

fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework