Samorząd wiejski

Wnioski do budżetu Gminy na rok 2016

15 września 2015 odbyło się zebranie wiejskie, w którym uczestniczył przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego Roman Król, wicestarosta Marcin Cyganiak oraz zastępca Wójta Gminy Kłodawa Andrzej Kwiatkowski.

Dyskusja skoncentrowała się na problemach dotyczących remontu dróg powiatowych, urządzenia terenów zielonych po północnej stronie ul Wspólnej oraz remontów przedłużenia ul. Strzeleckiej go granicy lasu i ul. Polnej z przedłużeniem w stronę Gorzowa. Przy jednym głosie wstrzymującym została podjęta uchwała zawierająca wnioski do budżetu Gminy Kłodawa na rok 2016, a także wnioski do Zarządu Powiatu Gorzowskiego.

Uchwała
Zebrania Wiejskiego w Wojcieszycach z dnia 15 września 2015
w sprawie wniosków do budżetu Gminy Kłodawa na rok 2016
oraz do Zarządu Powiatu Gorzowskiego

1. Zebranie z przykrością stwierdza, że wnioski do budżetu gminy uchwalone dnia 8 września 2014 zostały wykonane tylko fragmentarycznie, bądź w ogóle nie zostały podjęte.

2. Częściowo zostały wykonane wnioski dotyczące:

 • otoczenia świetlicy wiejskiej (wykonano nowe ogrodzenie, ustawiono 2 ławki),
 • nowych lamp ulicznych (ustawiono je przy ul. Strzeleckiej i Jeziornej),
 • plaży nad jeziorem (dowieziono trochę piasku),
 • koszenia trawy na niektórych terenach gminnych (z dużym opóźnieniem).

3. Brak namacalnego postępu w realizacji wniosków dotyczących:

 • urządzenie miniboiska do gry w piłkę nożną na placu zabaw przy blokach,
 • dokończenia remontu drogi powiatowej Wojcieszyce–Różanki,
 • dokończenia remontu ul. Polnej,
 • remontu drogi stanowiącej przedłużenie ul. Strzeleckiej w kierunku północnym poprzez wysypanie tłucznia w miejscach, gdzie podczas roztopów i ulewnych deszczy powstają rozległe kałuże oraz błoto,
 • uporządkowania problemów własnościowych terenów wzdłuż ul Wspólnej i przystąpienia do urządzania tam skweru.

4. Władze wykonawcze Gminy Kłodawa, a także Powiatu Gorzowskiego nie udzieliły żadnej odpowiedzi na wnioski pod ich adresem sformułowane przed rokiem przez zebranie wiejskie. Nie zostaliśmy poinformowani, które z tych wniosków zostały przyjęte do realizacji, a które zostały odrzucone i dlaczego. Uważamy, że jest to zła praktyka, świadcząca o lekceważeniu mieszkańców oraz zasad demokracji.

5. Wobec tej sytuacji zebranie wiejskie postanawia ponowić wnioski zgłaszane w latach ubiegłych i domagać się ich wykonania. Wykazy wniosków są zawarte w załącznikach:

 • nr 1 (wnioski do budżetu Gminy Kłodawa),
 • nr 2 (wnioski do Zarządu Powiatu Gorzowskiego).

Przewodnicząca obradom
Regina Korona
Sołtys

Załącznik nr 1
do uchwały Zebranie Wiejskiego w Wojcieszycach
z dnia 15 września 2015

Lp. Opis zadania Uwagi
1 Wybudowanie stałej estrady z zadaszeniem na placu przy świetlicy wiejskiej Wniosek powtarzany od roku 2010
2 Ułożenie chodnika od furtki przy ul. Wspólnej do ganku świetlicy wiejskiej Wniosek powtarzany od roku 2013
3 Remont drogi gruntowej łączącej ulice Parkową i Polną oraz ul. Krótkiej Wniosek powtarzany od roku 2012
4 Wykarczowanie trzciny (po lewej stronie patrząc w stronę wody) na plaży przy jeziorze Wniosek powtarzany od roku 2010
5 Wyprofilowanie spadku terenu w celu osłabienia wymywania piasku przez wody opadowe na plaży przy jeziorze Wniosek powtarzany od roku 2010
6 Nawiezienie dodatkowej, wystarczającej ilości piasku na plażę przy jeziorze Wniosek powtarzany od roku 2010
7 Ustawienie latarni przy ul. Polnej oraz ul. Polnej Bocznej Wniosek powtarzany od roku 2011
8 Zabezpieczenie środków niezbędnych dla systematycznego koszenia placu przy świetlicy (zakup kosiarki) Wniosek powtarzany od roku 2014. Jest ustna deklaracja Wójta co do pokrycia 50% ceny kosiarki oraz 100% kosztów benzyny.
9 Kompleksowe rozwiązanie problemu koszenia należących do Gminy placów, poboczy dróg oraz parku urządzonego na terenie dawnego cmentarza. Skutki zaniedbań z ostatnich lat nakładają się na siebie i sytuacja pogarsza się w stopniu niemożliwym do zaakceptowania. Wniosek powtarzany od roku 2014
10 Wyeksponowanie walorów architektonicznych i historycznych kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego poprzez wykonanie oświetlenia elewacji zachodniej i południowej (zlikwidowanie dwóch słupów linii elektrycznej NN i położenie ok 150 m podziemnego kabla zasilającego). Wniosek powtarzany od roku 2012
11 Stworzenie, w porozumieniu z Powiatem Gorzowskim, warunków dla urządzenia skweru w centrum wsi w okolicach przystanku autobusowego) oraz pomiędzy bramą wjazdową do b. bazy SHR a kościołem (opracowanie koncepcji i zamówienie projektu, wytyczenie alejek, rekultywacja gruntu i wysianie trawy). Wniosek powtarzany od roku 2012
12 Przeprowadzenie, w porozumieniu z Powiatem Gorzowskim, choć częściowego remontu drogi stanowiącej przedłużenie ul. Strzeleckiej (w kierunku pp. Kowalaków) poprzez wysypanie tłucznia w miejscach, gdzie podczas roztopów i ulewnych deszczy powstają rozległe kałuże oraz błota. Wniosek powtarzany od roku 2011
13 Przeprowadzenie, w porozumieniu z Powiatem Gorzowskim, kapitalnego remontu ulicy Polnej, łącznie z wykonaniem nakładki bitumicznej Wniosek powtarzany od roku 2009
14 Podjęcie działań mających na celu wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Południowym oraz przy ul. Krętej w Wojcieszycach. Brak uzbrojenia terenów, na których znajduje się łącznie ponad 100 działek budowlanych, stanowi hamulec rozwoju wsi.

Załącznik nr 2
do uchwały Zebranie Wiejskiego w Wojcieszycach
z dnia 15 września 2015

WNIOSKI DO ZARZĄDU POWIATU GORZOWSKIEGO

1. Nadać wysoki priorytet remontowi drogi powiatowej Wojcieszyce - Różanki
i przeprowadzić go w jak najkrótszym terminie. W ramach tego remontu wybudować chodnik po południowej stronie ul. Wspólnej od skrzyżowania przy kościele do wschodniej granicy zabudowań wsi.

2. Zainstalować sygnalizację świetlną na żądanie lub spowalniacz w formie garbu przy przejściu przez ul. Wspólną na wysokości GOK.

3. Przekazać Gminie Kłodawa zbędne części pasa drogowego po północnej stronie ul. Wspólnej lub zawrzeć z nią porozumienie w sprawie ich zagospodarowania poprzez urządzenia skwerów.

4. Przeprowadzić choć częściowy remont drogi stanowiącej przedłużenie ul. Strzeleckiej aż do granicy lasu poprzez wysypanie tłucznia w miejscach, gdzie podczas roztopów i ulewnych deszczy powstają rozległe kałuże oraz obszary błota.

5. Wybudować chodnik (lub ciąg pieszo-rowerowy) wzdłuż ul. Strzeleckiej od bloków aż do skrzyżowania z ul. Jeziorną.

6. Przeprowadzić remont (łącznie z wykonaniem nakładki asfaltowej i chodnika) ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Wspólną do południowej granicy zabudowy.

7. Przeprowadzić remont drogi gruntowej, stanowiącej przedłużenie ul. Polnej w kierunku Gorzowa Wlkp. Ze względu na fakt, że stanowi ona mocno uczęszczany, rowerowy i pieszy szlak turystyczno-rekreacyjny, w niedalekiej przyszłości wybudować utwardzoną ścieżkę.

8. W razie braku możliwości samodzielnej realizacji wniosków nr 4 – 7, doprowadzić do przekazania Gminie Kłodawa dróg pozostających w zarządzie Starosty Gorzowskiego.

9. Zapewnić utrzymanie w należytym porządku pasów dróg powiatowych, przebiegających przez wieś Wojcieszyce oraz w jej okolicy, poprzez systematyczne koszenie chwastów oraz usuwanie śmieci.

 

fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework