Samorząd wiejski

Plan finansowo-rzeczowy na rok 2015

Dnia 19 stycznia 2015 zebranie wiejskie podjęło uchwałę w sprawie zasad gospodarowania w roku 2015 środkami wyodrębnionymi w budżecie Gminy Kłodawa dla potrzeb Sołectwa Wojcieszyce oraz pochodzącymi z dochodów własnych Sołectwa.

Uchwała
Zebrania Wiejskiego mieszkańców wsi Wojcieszyce z dnia 19 stycznia 2015
w sprawie zasad gospodarowania w roku 2014 środkami wyodrębnionymi
w budżecie Gminy Kłodawa oraz pochodzącymi z dochodów własnych Sołectwa

Na podstawie § 10 pkt. 2e Statutu Sołectwa Wojcieszyce (Uchwała Nr XXX/225/2009 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009) Zebranie Wiejskie postanawia:

§ 1

1. Przyjmuje się do wiadomości informację Wójta Gminy, że w budżecie Gminy Kłodawa na rok 2015 zostały wyodrębnione do dyspozycji Sołectwa Wojcieszyce środki finansowe w wysokości 6.500,00 zł

2. Ustala się plan dochodów własnych Sołectwa, pochodzących z wpływów określonych Statutem, w wysokości 1.000,00 zł

§ 2

Ze środków określonych w § 1 przeznacza się:
a) kwotę 4.400,00 zł na realizację planu imprez Sołectwa Wojcieszyce na rok 2014 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
b) kwotę 2.600,00 zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach zgodnie z planem zakupów rzeczowych stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
c) kwotę 500,00 zł na utworzenie rezerwy ogólnej.

§ 3

1. Ewentualne oszczędności na wydatkach określonych w § 2 pkt. 1 i 2 przeznacza się na powiększenie rezerwy ogólnej.

2. Ewentualną nadwyżkę w planowanych dochodach własnych Sołectwa określonych w § 1 pkt. 2 przeznacza się na powiększenie rezerwy ogólnej.

§ 4

Upoważnia się Sołtysa do dysponowania rezerwą ogólną po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Sołtysowi.

Załącznik nr 1
do uchwały Zebrania Wiejskiego z dnia 19.01.2015

Plan imprez w Sołectwie Wojcieszyce na rok 2015

Lp. Przedsięwzięcie Termin Miejsce Koszta Sołectwa zł Główny organizator
Współorganizatorzy
1 Zabawa choinkowa i paczki dla dzieci 18.01.2015 Świetlica 1.000 Rada Sołecka
Świetlica dziecięca
2 Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet marzec Świetlica 300 Rada Sołecka
Klub Seniora
Zespół "Echo"
3 Sprzątanie Wojcieszyc (czyn społeczny) kwiecień Teren wsi 200 Rada Sołecka
Świetlica dziecięca
Klub Seniora
4 Wiejski festyn majowy maj Plac przy świetlicy 300 Rada Sołecka
GOK
Klub Seniora
Świetlica dziecięca
5 Koncert z okazji Dnia Matki maj Świetlica 300 Rada Sołecka
Zespół "Echo"
Klub seniora
6 Zawody wędkarskie maj Jezioro Wojcieszyckie 300 Koło PZW "Bizon"
7 Festyn z okazji Dnia Dziecka czerwiec Plac przy świetlicy 200 Świetlica dziecięca
Rada Sołecka
8 Festyn z okazji Dnia Dziecka 1.06.2014 Plac przy świetlicy 200 Świetlica dziecięca
Rada Sołecka
9 Udział w dożynkach gminnych (przygotowanie wieńca, urządzenie stoiska) sierpień Stadion + plac przy świetlicy w Wojcieszycach 500 Rada Sołecka
Klub Seniora
Zespół "Echo"
10 IV Święto Pieczonego Ziemniaka wrzesień Plac przy świetlicy 300 Stowarzyszenie Wojcieszyce XXI
Rada Sołecka
11 III Spotkanie przy samowarze listopad GOK, Świetlica 300 Zespół "Echo"
GOK
12 Spotkanie noworoczne aktywu społecznego grudzień Świetlica 200 Sołtys
Razem 4.400  

 

Załącznik nr 2
do uchwały Zebrania Wiejskiego z dnia 19.01.2015

Plan wydatków rzeczowych Sołectwa Wojcieszyce na rok 2015

Lp. Przeznaczenie Koszt zł Uwagi
Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
1 Zakup kina domowego 1.000  
2 Zakup regału lub półek na trofea 400  
3 Zakup kuchenki mikrofalowej 300  
4 Zakup donic betonowych i krzewów 200  
5 Zakup drobnych elementów wyposażenia świetlicy 200  
6 Środki utrzymania czystości, drobne naprawy 300  
       
  Razem 2.400  
Wydatki na cele administracyjne
8 Zakup materiałów biurowych 200  
  Razem 200  
Ogółem 2.600  
fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework