Samorząd wiejski

Plan finansowo-rzeczowy na rok 2016

Dnia 15 stycznia 2016 zebranie wiejskie podjęło uchwałę w sprawie zasad gospodarowania środkami wyodrębnionymi w budżecie Gminy Kłodawa dla potrzeb Sołectwa Wojcieszyce oraz pochodzącymi z dochodów własnych Sołectwa.

Uchwała
Zebrania Wiejskiego z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami wyodrębnionymi do dyspozycji Sołectwa w budżecie Gminy Kłodawa na rok 2016 oraz pochodzącymi z dochodów własnych

Na podstawie § 10 ust. 2e Statutu Sołectwa Wojcieszyce (Uchwała Nr XXX/225/2009 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009) Zebranie Wiejskie postanawia::

§ 1

1. przyjąć do wiadomości informację Wójta Gminy, że w budżecie Gminy Kłodawa na rok 2016 zostały wyodrębnione do dyspozycji Sołectwa Wojcieszyce środki finansowe w wysokości 6.500 zł,

2. ustalić plan dochodów własnych Sołectwa, pochodzących z wpływów określonych Statutem, w wysokości 1.000,00 zł.

§ 2

Ze środków określonych w § 1 przeznacza się:
a) kwotę 4.300,00 zł na realizację planu imprez Sołectwa Wojcieszyce na rok 2016 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
b) kwotę 2.500,00 zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach zgodnie z planem zakupów rzeczowych, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
c) kwotę 700,00 zł na utworzenie rezerwy ogólnej.

§ 3

1. Ewentualne oszczędności na wydatkach określonych w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały przeznacza się na powiększenie rezerwy ogólnej.

§ 4

Upoważnia się Sołtysa do dysponowania rezerwą ogólną po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Sołtysowi.

Przewodnicząca Zebrania
Regina Korona

 

Załącznik nr 1
do uchwały Zebrania Wiejskiego z dnia 19.01.2015

Plan imprez w Sołectwie Wojcieszyce na rok 2016

Lp. Przedsięwzięcie Termin Miejsce Koszta Sołectwa zł Główny organizator
Współorganizatorzy
1 Zabawa choinkowa i paczki dla dzieci 17.07.2016 Świetlica 800 Rada Sołecka
Świetlica dziecięca
2 Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 8.03.2016 Świetlica 300 Rada Sołecka
Klub Seniora
Zespół „Echo”
3 Sprzątanie Wojcieszyc (czyn społeczny) kwiecień Plac przy świetlicy 200 Rada Sołecka Świetlica dziecięca Klub Seniora Stowarzyszenie Wojcieszyce XXI
4 Turniej gier karcianych II połowa kwietnia Świetlica 300 Klub Seniora
5 Wiejski festyn majowy 1.05.2016 Plac przy świetlicy 300 GOK
Rada Sołecka
Zespół „Echo”
Klub Seniora
Świetlica dziecięca
6 Festyn rodzinny maj Plac przy kościele 300 Rada Kościelna
Rada Sołecka
7 Festyn z okazji Dnia Dziecka 1.06.2016 Plac przy świetlicy 300 Świetlica dziecięca
Rada Sołecka
8 Zawody wędkarskie lipiec Jezioro Wojcieszyckie 300 Koło PZW Rada Sołecka
9 Udział w dożynkach gminnych
(przygotowanie wieńca, urządzenie stoiska)
sierpień   300 Rada Sołecka
Klub Seniora
Zespół „Echo”
10 V Święto Pieczonego Ziemniaka 4.09.2016 Plac przy świetlicy 300 Stowarzyszenie Wojcieszyce XXI Rada Sołecka Klub Seniora Zespół „Echo”
11 Spotkanie przy samowarze 22.10.2015 GOK 300 Zespół „Echo”
GOK
Rada Sołecka
12 Spotkanie opłatkowe seniorów grudzień Świetlica 300 Klub Seniora
Rada Sołecka
13 Spotkanie noworoczne aktywu społecznego grudzień Świetlica 300 Sołtys
Rada Sołecka
  Razem 4.300  

 

Załącznik nr 2
do uchwały Zebrania Wiejskiego z dnia 19.01.2015

Plan wydatków rzeczowych Sołectwa Wojcieszyce na rok 2016

Lp. Przeznaczenie Koszt zł Uwagi
Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
1 Zakup mikrofonów bezprzewodowych 600  
2 Zakup rzutnika i ekranu 1.000 Udział w zakupie wspólnym ze świetlicą dziecięcą
3 Gabloty na trofea 400  
4 Środki utrzymania czystości, drobne naprawy 200  
5 Zakup paliwa do kosiarki 100  
  Razem 2.300  
Wydatki na cele administracyjne
6 Zakup materiałów biurowych 200  
  Razem 200  
Ogółem 2.500  
fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework