Samorząd wiejski

Sprawozdanie Sołtysa za rok 2015

W piątek 15 stycznia 2016 odbyło się zabranie wiejskie. Jego uczestnicy przyjęli sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego za rok ubiegły i uchwalili nowy plan. Zanim to jednak nastąpiło, Sołtys wręczyła symboliczne nagrody za aktywność społeczną wyróżnionym osobom, które nie mogły uczestniczy w spotkaniu dnia 28.12.2015.

Władze gminy reprezentował na zebraniu wicewójt Andrzej Kwiatkowski

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606

Simple Image Gallery Extended

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2015 rok

I. Plan finansowy na rok 2015 wynosił:

 • środki finansowe na rok 2015 z budżetu Gminy to 6500 zl.
 • założone dochody z wynajmu sali to 1.000 zł.

Wykonanie dochodów z wynajmu sali wyniosło 2.495 zł

Faktycznie w roku 2015 dysponowaliśmy środkami w wysokości ok 9.000 zł.

II. W ramach realizacji programu imprez wykonaliśmy wszystkie zaplanowane imprezy wydatkując na ten cel 4.400 zł.

Najwięcej wydaliśmy na Dożynki Gminne, które organizowane były w Wojcieszycach, a wsparcie z Gminy (GOK) wyniosło tylko 50 zł oraz dodatkowo na Dożynki Powiatowe, wykonując nową dekorację wieńca oraz stoiska soleckiego.

Również przekroczyliśmy planowana kwotę na organizację Spotkania przy Samowarze, praktycznie finansując kolacje dla wszystkich zespołów z gminy z funduszy soleckich.

Inne imprezy, organizowane przez Radę Solecką lub organizacje społeczne, zmieściły się w planowanych 300 zł.

Dobrą i sprawdzoną zasadą było danie możliwości działającym na terenie Wojcieszyc organizacjom społecznym zorganizowania jednej imprezy dla mieszkańców, finansowanej ze środków będących do dyspozycji sołectwa Praktyka ta dobrze wpływa na zaktywizowanie większych grup społecznych oraz poszerza wachlarz imprez. Do nich należy m.in. organizacja Festynu Rodzinnego przy kościele przez Radę Kościelną oraz zawodów wędkarskich przez Kolo PZW.

III. Ogółem przeprowadziliśmy 12 imprez oraz 2 czyny społeczne, porządkując teren przy świetlicy, w tym bardzo zaśmiecony stary boks opalowy oraz remontując 14 praktycznie już zniszczonych stolików (wymieniając ich blaty na nowe i odrdzewiając ich nogi metalowe).

IV. Duże środki co roku planujemy i wydajemy na zabawę choinkową i paczki dla dzieci. Jest to kwota rzędu 1.000 zł. Wynika to z wieloletniej praktyki i przyzwyczajeń dzieci i rodziców. Plusem jest to, że z dziećmi przychodzą rodzice, nieraz cale rodziny. Minusem, że zabezpieczamy paczki dla wszystkich dzieci a frekwencja wynosi okuło 70 - 80 %.

V. Zaplanowane zakupy środków rzeczowych na potrzeby świetlicy wykonaliśmy w całości oraz dodatkowo nabyliśmy kosiarkę za 50 % jej wartości (czyli za 850 zł, bo drugie tyle pokryła Gmina), a także zestaw elektronarzędzi niezbędnych w drobnych remontach i wykonywaniu dekoracja.

VI. Ważniejsze zakupy to:

 • kino domowe,
 • kuchenka mikrofalowa,
 • gazony - 10 szt.
 • płyty na blaty stołów oraz półki,
 • kosiarka
 • zestaw elektronarzędzi.

Na powyższe zakupy wydatkowaliśmy kwotę 4.000zl.

VII Niezbędne były tzw. wydatki drobne na bieżące utrzymanie świetlicy jak:

 • środki czystości, akcesoria i przedmioty do remontów i montażu (np. kina domowego),
 • artykuły biurowe, głownie papier, w tym papier do dekoracji

Na wymienione cele wydaliśmy ok. 600 zł.

VIII. W roku 2015 zorganizowaliśmy 4 zebrania ogólne mieszkańców, w tym 1 sprawozdawczo – wyborcze oraz 12 posiedzeń Rady Sołeckiej. Członkowie Rady i rosnąca z roku na rok grupa aktywu pracowali bardzo ofiarnie, uczestniczyli we wszystkich imprezach oraz brali udział w czynach społecznych.

IX. Biorąc pod uwagę aktywność członków Rady oraz działanie organizacji społecznych byliśmy w stanie utrzymywać czystość w salach świetlicy , przeprowadzać bieżące remonty, porządkować obejście, kosić trawę i przycinać krzaki.

Ze względu na duże zaangażowanie i widoczny z roku na rok wzrost liczbowy aktywu, organizujemy coroczne z nim kameralne spotkania, na których imiennie wszystkim dziękujemy za konkretnie wykonane prace. W tym roku szczególnie wyróżniliśmy wszystkich zbierających zboże i twórców wieńca oraz zaangażowanych w przygotowanie dożynek.

Oto lista wyróżnionych:

 • Kazimiera Andruszkiewicz
 • Sabina Babicz
 • Henryk Brzana
 • Maria Cupryniak
 • Stefan Cupryniak
 • Alina Cyronik
 • Stanisław Dreger
 • Natalia Fedorowicz
 • Halina Fórmaniak
 • Zbigniew Fórmaniak
 • Grażyna Gadzicka
 • Grzegorz Głodek
 • Ewelina Juszczyk
 • Teresa Klimek
 • Stefania Kolosa
 • Agnieszka Kołodziejska
 • Ireneusz Kołodziejski
 • Barbara Kowalczyk
 • Andrzej Korona
 • Teresa Krawczyńska
 • Halina Krystkiewicz
 • Stanisław Krystkiewic
 • Andrzej Lenartowski
 • Teresa Lenartowska
 • Wanda Michalska
 • Zofia Michalska
 • Wojciech Małas
 • Stanisława Małecka
 • Elwira Pałka
 • Halina Parafińska
 • Maria Parafińska
 • Józef Parafiński
 • Walentyna Popławska
 • Grażyna Radzka
 • Elżbieta Sapa
 • Henryk Sikora
 • Stanisław Sinkowski
 • Jadwiga Szugzdzinis
 • Henryk Szugzdzinis
 • Zbigniew Tarasewicz
 • Helena Tarasewicz
 • Maria Wierzbicka
 • Jadwiga Żak

Regina Korona
Sołtys

 

 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework