Opinia w sprawie planu strefy gospodarczej

21 grudnia 2015 Rada Sołecka przeanalizowała projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek znajdujących się przy ul. Parkowej pomiędzy ul. Krętą a laskiem, gdzie było niegdyś ujecie wody, a także terenów po farmie SHR. W niedalekiej przyszłości mogą zostać tam skoncentrowane zakłady przemysłowe, składy, drobna wytwórczość i handel.

Uwagi i propozycje Rady Sołeckiej wsi Wojcieszyce
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych: 209, 210/8, 210/9 oraz części działek o numerach 186, 192, 211 i 212/78

1. Należy odnotować, iż na projekcie Planu wyraźnie ciążą błędy zawarte w Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa. Autorzy projektu musieli uwzględnić fragment pasa zieleni urządzonej wzdłuż ul. Parkowej 6ZP. Jest on niekształtny i zbyt wielki, przez co ograniczana zostaje powierzchnia, którą będziemy mogli zaoferować inwestorom. Kolejną konsekwencją jest bezpośrednie sąsiedztwo planowanych zakładów przemysłowych z terenami sportu i rekreacji 7US.

2. Przyjęte w Projekcie ustalenia dotyczące obszaru 1U oraz północnozachodniego fragmentu obszaru 2U w niedostateczny sposób uwzględniają fakt, że graniczą one przez stosunkowo wąskie drogi z istniejącą oraz planowaną zabudową mieszkaniową.

W związku z tym proponujemy:

  • wprowadzić pasy zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg 12KDD, 11KDD oraz fragmentu 10KDZ od jej skrzyżowania z 11KDD do miejsca, gdzie po drugiej stronie rozpocznie się teren zieleni urządzonej 5ZP.
  • odpowiednio zwiększyć odległość linii zabudowy od dróg 12KDD i 11KDD,
  • obniżyć do 6 metrów dopuszczalną wysokość zabudowy na całym obszarze 1U oraz fragmencie obszaru 2U, który będzie graniczyć przez 10KDZ z istniejącą i planowaną zabudową mieszkaniową po drugiej stronie ul. Parkowej),
  • w zapisach Planu jednoznacznie wykluczyć możliwość wykorzystania dróg 12KDD i 11KDD do transportu towarowego.

3. Z samej idei specjalnych stref ekonomicznych oraz z dotychczasowej praktyki wynika, że na ich terenach lokowane są duże oraz średnie zakłady produkcyjne i usługowe. Nie ma podstaw by uważać, że inaczej będzie w przypadku planowanej podstrefy wojcieszyckiej.
Jednak patrząc na zalecane linie podziału wewnętrznego obszarów 3P,BS i 4P,BS oraz zalecany przebieg dróg wewnętrznych 3P,BS, 4P,BS i 2U, odnosi się wrażenie, że autorzy projektu mieli raczej wizję dużego skupiska zakładów rzemieślniczych. Zaplanowali labirynty dróg wewnętrznych, które zajmują sporą powierzchnię, ale najprawdopodobniej okażą się zupełnie niepotrzebne, gdyż nie ma najmniejszych szans na to, że na terenach, które mają zostać włączone do KSSSE powstanie 55 zakładów! Rozumiemy, że te działeczki będą mogły być łączone, ale ich rozplanowanie powinno być sensowne i uwzględniać dotychczasowe doświadczenia KSSSE.
Bardzo wątpliwa wydaje się potrzeba zaplanowania „na sztywno” drogi wewnątrz przyszłej podstrefy KSSSE i rozbicia jej na dwie bardzo nierówne części. Takie umieszczenie 14KDW, jak na planie, należy uznać za całkowite nieporozumienie, gdyż na północ od niej pozostawiono bardzo wąski (30-40 m) pasek terenu podzielony na 6 działek, odpowiednich może dla rzemieślników, ale z pewnością nie dla zakładów przemysłowych czy usługowych.
Ta droga nie jest konieczna dla skomunikowania z drogą powiatową (10KDZ) obszaru 7US, gdyż obecnie można do niego dojechać technologicznymi drogami rolniczymi z wielu miejsc przy drogach powiatowych Wojcieszyce – Wawrów i Wojcieszyce – Różanki. Gdyby kiedykolwiek doszło do ulokowania tam usług sportowo-rekreacyjnych, to z pewnością nie w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przemysłowej, a organizowanie dojazdu do tych usług przez tereny strefy gospodarczej byłoby z wielu oczywistych względów nie do przyjęcia.
Jest całkiem możliwe i z pewnych względów pożądane, że na tereny podstrefy KSSSE znajdzie się jeden chętny inwestor. W takim przypadku pozostawienie w planie zagospodarowania przestrzennego drogi 14KDW będzie stanowiło znaczną niedogodność i czynnik zniechęcający do inwestowania na terenie gminy.

4. Biorąc powyższe pod uwagę proponujemy:

  • całkowicie zrezygnować z umieszczania w Planie drogi 14KDW i dzielenia w ten sposób terenu przyszłej podstrefy KSSSE na dwa obszary,
  • wewnątrz przyszłej podstrefy KSSSE zaplanować dwie „zalecane” (a nie obligatoryjne!) drogi wewnętrzne prostopadłe do 10KDZ i jedną łącznikową, równoległą do10KDZ. Powinny one zostać rozmieszczone z zachowaniem sensownych proporcji podziału terenu,
  • zaplanować na nowo regularną siatkę podziału terenu podstrefy na „makrodziałki”, które będą dały łączyć się w logiczny sposób, kiedy dojdzie do sprzedaży gruntów inwestorom.

5. Wątpliwa wydaje się potrzeba rysowania w Planie „zalecanych” dróg wewnętrznych na obszarze U2, zwłaszcza o tak skomplikowanym przebiegu, jak w projekcie. Gdyby ich wytyczenie okazało się jednak konieczne, będzie można uczynić to na etapie przygotowania gruntów do sprzedaży i wydawania zezwoleń na budowę. Taką możliwość należy uwzględnić w części opisowej planu.

6. Biorąc pod uwagę, że na terenie 3P,BS i 4P,BS dopuszcza się zabudowę o wysokości 20m, należy odpowiednio oddalić nieprzekraczalną linię zabudowy od 10KDZ. Wydaje się, że powinna ona wynosić co najmniej 25m (tak, jak zaplanowano dla 2U).

7. Należy przewidzieć ulokowanie przy drodze 10KDZ co najmniej jednego „podwójnego” (po obu stronach ulicy Parkowej) przystanku publicznej komunikacji autobusowej. Konkretne określenie jego lokalizacji i budowa zatok powinny nastąpić, kiedy już będzie znany rzeczywisty podział terenów i zamiary inwestorów dotyczące zatrudnienia.

  • 0000
  • 0101

Simple Image Gallery Extended

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework