Konsultacja w sprawie komunikacji

Wójt Gminy przesłała do konsultacji projekt układu linii autobusowych, godzin odjazdów i cen biletów, które mają obowiązywać od początku 2014 roku. Był on już prezentowany radnym podczas posiedzeń komisji stałych i zyskał - ogólnie rzecz biorąc - pozytywne oceny. W dniu dzisiejszym został rozesłany do sołtysów, którzy mają za zadanie zebrać opinie mieszkańców i przekazać je Wójtowi do dnia 14 października 2014. Po naniesieniu ewentualnych poprawek projekt stanie się postawą dla ustalenia warunków przetargu na obsługę komunikacyjną gminy w roku 2014.

Prosimy o przekazywanie swoich uwag i propozycji Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej oraz wpisywanie w formie komentarzy pod niniejszą publikacją.

Projekt został przedstawiony w formie graficznej:

 • 0101
 • 0202
 • 0303

Simple Image Gallery Extended

Po rozszyfrowaniu powyższych schematów okazuje się, że:

 • Na linii nr 1 autobusy mają jeździć ruchem okrężnym, tak że co drugi kurs będziemy jechać z Gorzowa do Wojcieszyc najkrótsza trasą lub przez Różanki.
  Będzie to oznaczało skrócenie czasu przejazdu przy co drugim, bezpośrednim kursie o ok. 10 minut.
 • Cena biletu będzie stała i niezależna od długości trasy. Za jednorazowy bilet normalny do lub z Wojcieszyc zapłacimy 5zł, z za normalny miesięczny 110 zł.
  Będzie to oznaczało obniżkę cen biletów: jednorazowego o 1 zł, miesięcznego o 40 zł.
 • Zostanie utrzymana liczba kursów w dni powszednie, soboty, niedziele i święta, a godziny odjazdów będą takie same lub zbliżone do dotychczasowych.
 • Wojcieszyce będą miały bezpośrednie połączenie z Kłodawą, gdyż w dni robocze będzie jeden kurs "do" oraz "z" autobusu linii nr 3.
 • Zostanie utrzymana obsługa komunikacyjna Chwalęcic przez Miejski Zakład Komunikacji.

Aktualizacja

Planowane godziny odjazdów autobusów linii nr 1 z Wojcieszyc do Gorzowa (gwiazdką * oznaczono bezpośrednie kursy)

 • w dni robocze: 445, 555*, 655, 850*, 1225, 1440*, 1540, 1650*, 1830, 2030*, 2300
 • w soboty: 430, 655*, 925, 1230*, 1510, 2030*, 2300
 • w niedziele i dni świąteczne: 555, 930*, 1225, 1520*, 2025

Planowane godziny odjazdów autobusów linii nr 1 z centrum Gorzowa do Wojcieszyc (gwiazdką oznaczono bezpośrednie kursy, przez "centrum" należy rozumieć przystanek przy ul. Jagiełły)

 • w dni robocze: 424, 529*, 634, 824*, 1204, 1414*, 1519, 1624*, 1809, 2004*, 2239
 • w soboty: 409, 629*, 904, 1204*, 1449, 2004*, 2239
 • w niedziele i dni świąteczne: 534, 904*, 1204, 1454*, 2004

Planowane godziny odjazdów autobusów linii nr 3 (tylko w dni robocze)

 • z Wojcieszyc do Kłodawy 902
 • z Kłodawy do Wojcieszyc 1155

Poniższa tabelka ukazuje ulgi, które mają obowiązywać w roku 2014:

Wysokość ulgi Rodzaj biletu Uprawnieni
Przykładowe ulgi ustawowe:
100% jednorazowy dzieci do lat 4, pod warunkiem nieskorzystania przez dziecko oddzielnego miejsca do siedzenia
100% jednorazowy uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywani czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium RP szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu między-narodowym prze przestępczością której zwalczanie należy do właściwości Straż Granicznej
95% jednorazowy przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej alb osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji
93% jednorazowy lub miesięczny imienny osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji
78% jednorazowy lub miesięczny imienny dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne
78% jednorazowy jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
78% jednorazowy cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolną do samodzielnej egzystencji
51% miesięczny imienny - studenci do ukończenia 26 roku życia (osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 .X. roku, w którym ukończyły te studia)
- doktoranci do ukończenia 35 roku życia
49% miesięczny imienny dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
49% jednorazowy osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
37% jednorazowy lub miesięczny imienny osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
37% miesięczny imienny - nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
- nauczyciele akademiccy
Dodatkowe ulgi handlowe:
100% jednorazowy osoby, zamieszkałe na stałe na terenie gminy Kłodawa, które ukończyły 70 rok życia
100 % jednorazowy - kombatanci zamieszkali na stałe na terenie gminy Kłodawa
- członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzeni przed 8 maja 1945r., zamieszkali na stałe na terenie gminy Kłodawa
45% jednorazowy - dzieci od 4 lat
- młodzież szkolna do 24 roku życia lub studenci do 26 roku życia
45% jednorazowy - dzieci od 4 lat
- młodzież szkolna do 24 roku życia lub studenci do 26 roku życia
Ponadto obowiązują wszelkie inne uprawnienia do przejazdów ulgowych określone ustawami szczegółowymi

Przedstawione propozycje uwzględniają wnioski zawarte w uchwałach nadzwyczajnego zebrania Rady Sołeckiej z dnia 14 marca 2017 oraz Zebrania Wiejskiego z dnia 25 marca 2013. To bardzo dobrze, bo potwierdza, że warto walczyć o swoje interesy, a także o sensowne gospodarowanie publicznym groszem.
Wygląda na to, że władze gminy wyciągnęły wnioski z błędów popełnionych podczas poprzedniego przetargu na obsługę komunikacyjna gminy, bo następny przetarg poprzedziły konsultacjami społecznymi. Oby stało się to stałą praktyką przy podejmowaniu ważnych decyzji!

 

fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework